Keřkovské rohlíčky


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test brambor do salátu

19.12.2019
3.4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Z analytické části získaly všechny testované vzorky za 1. Laboratoř nikde neodhalila překročení limitů pro rezidua pesticidů ani těžkých kovů (rtuti, olova, kadmia). Rozhodovala tedy senzorika.

Výsledné hodnocení: 2,61
Známka ze senzorické části: 3,3

Ocenění: -
Dodavatel: Vesa Česká Bělá, a.s.
pozn. hodně pevná dužina a tuhá konzistence